Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trên Excel

Cách
  • 584

Làm thế nào để sử dụng hàm Vlookup?

Hàm Vlookup hay còn gọi là hàm tham chiếu cột, dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm. Trong Excel, hàm Vlookup được sử dụng khá nhiều và được áp dụng rất nhiều trong các công việc thực tế. Khi chúng ta tiến hành tra cứu thông tin trong một danh sách mà chỉ cần dựa vào mã số của nó.

Nếu sử dụng thành tạo hàm Vlookup sẽ giúp các bạn giảm thiếu tối đa các thao tác trong việc tìm kiếm cũng như ghi chép trong các công việc hàng ngày. Chính vì vậy hãy cùng Down.vn đến với cách sử dụng hàm Vlookup để nhanh chóng làm quen cũng như sử dụng nó thật chuyên nghiệp nhé.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trên Excel

Cú pháp hàm Vlookup:

VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Giải thích các giá trị trong công thức:

  • Lookup_value: Giá trị để tìm kiếm là một ô và phải có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm (là ô Mã nhân viên, Mã học sinh, Mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, ....)
  • Table_array: Vùng dữ liệu tìm kiếm phải chứa tên của "Giá trị để tìm kiếm" và phải chứa "Giá trị cần tìm". Điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa "giá trị để tìm kiếm". Vùng dữ liệu tìm kiếm phải để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4).
  • Col_index_num: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm. Hãy đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy.
  • Range_lookup: Hãy điền tham số "0" là dò tìm giá trị chính xác tuyệt đối. Nếu các bạn muốn dò tìm giá trị tương đối thì tham số lúc này là "1".

Sử dụng F4 có ý nghĩa như sau:

  • Nhấn F4 1 lần: để có giá trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng - ($cột$dòng); Ví dụ: $A$12 - tức cố định Cột A và cố định dòng 12
  • Nhấn F4 2 lần: để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng - được hiểu là cố định dòng thay đổi cột - (cột$dòng); Ví dụ: A$12 – tức cố định dòng 12, không cố định Cột A.
  • Nhấn F4 3 lần: để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột - được hiểu là cố định cột thay đổi dòng - ($cộtdòng); Ví dụ: $A12 – tức cố định Cột A, không cố định dòng 12.

1. Cách dò tìm tương đối:

Ví dụ 1: Hãy xếp loại học lực cho danh sách học sinh dưới đây dựa trên bảng quy chế xếp loại theo điểm.

Ví dụ về cách dò tìm tương đối trong Excel

Để xếp loại học lực cho danh sách học sinh ở trên, hãy sử dụng công thức sau

=VLOOKUP(C5,$C$12:$D17,2,1)

Và đây là kết quả mà chúng ta sẽ thu được

Kết quả dò tìm tương đối

2. Cách dò tìm tuyệt đối

Ví dụ 2: Dựa vào bảng mã số nhân viên dưới đây, hãy điền thông tin về Trình độQuê quán của họ.

Ví dụ về cách dò tìm tuyệt đối bằng hàm Vlookup

Để điền thông tin về Quê quán của nhân viên ô E23 như sau, ta hãy sử dụng công thức sau

=VLOOKUP(A23,$A$29:$C$34,2,0)

Và đây là kết quả mà ta sẽ thu được

Điền thông tin quê quán ô E23

Còn để điền thông tin Trình độ cho ô F23, hãy sử dụng công thức sau

=VLOOKUP(A23,$A$29:$C$34,3,0)

Và đây sẽ là kết quả mà ta sẽ thu được

Kết quả điền thông tin Trình độ

Trên đây, chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, giúp cho việc dò tìm các giá trị tương đối và tuyệt đối theo cột trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 19/10/2017 Xuân Linh Nguyễn
  • 584