Làm thế nào để viết giấy giới thiệu đúng chuẩn?

  • 1.263

Hướng dẫn viết giấy giới thiệu đúng chuẩn

Bạn đã biết cách viết giấy giới thiệu đúng chuẩn? Thông thường khi được giới thiệu đến công tác ở 1 nơi mới hay gặp đối tác, cơ sở thực tập, vv chúng ta sẽ phải có giấy giới thiệu để đơn vị đó tiếp nhận cũng như nắm bắt được 1 số thông tin của đối tương. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bạn cách viết giấy giới thiệu đúng chuẩn, bạn có thể tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn của Down.vn dưới đây.

Tải chi tiết mẫu Giấy giới thiệu.

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất 2017

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4), ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:......................................(2)..........................

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………........………………………….....

Được cử đến (6): …………………………………………………………............………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………..................

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết giấy giới thiệu:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Cập nhật: 12/09/2017 Xuân Linh Nguyễn
  • 1.263