Danh sách vật phẩm được thưởng mỗi lần lên level trong Pokemon GO!

  • 301

Vật phẩm được tặng mỗi lần lên level trong Pokemon GO!

Những vật phẩm trong Pokemon GO đều có tác dụng nhất định, hữu ích dành cho người chơi, có nhiều cách để lấy Pokeballs miễn phí, nhận Candy miễn phí, kiếm tiền Pokecoins miễn phí... Và với mỗi lần lên level, game thủ cũng sẽ nhận được những items miễn phí tùy theo từng cấp độ như: Pokeball, Revive, Egg Incubator, Incense, Razz Berry...

Vật phẩm được tặng mỗi lần lên level
Ảnh sưu tầm

Level 2: 10 Poke Ball

Level 3: 15 Poke Ball

Level 4: 15 Poke Ball

Level 5: 20 Poke Ball, 10 Potion, 10 Revive, 1 Incense

Level 6: 15 Poke Ball, 10 Potion, 5 Revive, 1 Egg Incubator

Level 7: 15 Poke Ball, 10 Potion, 5 Revive, 1 Incense

Level 8: 15 Poke Ball, 10 Potion, 5 Revive, 10 Razz Berry, 1 Lure Module

Level 9: 15 Poke Ball, 10 Potion, 5 Revive, 3 Razz Berry, 1 Lucky Egg

Level 10: 20 Poke Ball, 20 Super Potion, 10 Revive, 1 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module

Level 11: 15 Poke Ball, 10 Super Potion, 3 Revive, 3 Razz Berry

Level 12: 20 Great Ball, 10 Super Potion, 3 Revive, 3 Razz Berry

Level 13: 10 Great Ball, 10 Super Potion, 3 Revive, 3 Razz Berry

Level 14: 10 Great Ball, 10 Super Potion, 3 Revive, 3 Razz Berry

Level 15: 15 Great Ball, 20 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module

Level 16: 10 Great Ball, 10 Hyper Potion, 5 Revive, 5 Razz Berry

Level 17: 10 Great Ball, 10 Hyper Potion, 5 Revive, 5 Razz Berry

Level 18: 10 Great Ball, 10 Hyper Potion, 5 Revive, 5 Razz Berry

Level 19: 15 Great Ball, 10 Hyper Potion, 5 Revive, 5 Razz Berry

Level 20: 20 Ultra Ball, 20 Hyper Potion, 20 Revive, 20 Razz Berry, 2 Incense, 2 Lucky Egg, 2 Egg Incubator, 2 Lure Module

Lucky eggs trong Pokemon GO
Ảnh sưu tầm

Level 21: 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry

Level 22: 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry

Level 23: 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry

Level 24: 15 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry

Level 25: 25 Ultra Ball, 20 Max Potion, 15 Revive, 15 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module

Level 26: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry

Level 27: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry

Level 28: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry

Level 29: 15 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry

Level 30: 30 Ultra Ball, 20 Max Potion, 20 Max Revive, 30 Razz Berry, 3 Incense, 3 Lucky Egg, 3 Egg Incubator, 3 Lure Module

Level 31: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry

Level 32: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry

Level 33: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry

Level 34: 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry

Level 35: 30 Ultra Ball, 20 Max Potion, 20 Max Revive, 20 Razz Berry, 2 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module

Level 36: 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry

Level 37: 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry

Level 38: 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry

Level 39: 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry

Level 40: 40 Ultra Ball, 40 Max Potion, 40 Max Revive, 40 Razz Berry, 4 Incense, 4 Lucky Egg, 4 Egg Incubator, 4 Lure Module

Cập nhật: 11/09/2016
Xem thêm: pokemon go Pokémon GO
  • 301